ZCure » Keuring en onderhoud

Keuringsplicht

Verankeringen, persoonlijke beveschermingsmiddelen (PBM’s), klimvoorzieningen maar ook een platform moeten gekeurd worden. Deze moeten, afhankelijk van de intensiteit van gebruik maar toch minimaal 1 x per jaar worden uitgevoerd door een ter zake kundige specialist.

Voor de systemen die door Zcure geleverd zijn, voeren wij deze keuring en het onderhoud graag voor u uit. Onze servicemonteurs worden regelmatig over de nieuwste ontwikkelingen bijgeschoold.  Systemen die niet door ons zijn geleverd maar waar u van onze kennis en kunde gebruik wilt maken, keuren wij ook.

Wetgeving keuring valbeveiliging

Fabrikanten schrijven jaarlijkse controle en onderhoud voor, omdat u op de veiligheid van de voorzieningen moet kunnen vertrouwen. Alle klim- en valveiligheidsvoorzieningen en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s), klein of groot, dienen gekeurd en onderhouden te worden.

Het keuren van valbeveiliging is niet vrijblijvend. De wetgever verplicht het keuren van valbeveiliging door de volgende regelgeving.

  • De norm NEN-EN 365
  • Conform de Arbowet

Arbowet

Onder andere conform artikel 8.1 t/m 8.4 en Arbobesluit 3.16 is het wettelijk verplicht om uw medewerkers veilig te laten werken en het risico op vallen te minimaliseren.

Vanwege ketenaansprakelijkheid zijn alle betrokken partijen verantwoordelijk voor de veilige werkomgeving. Van opdrachtgever, aannemer tot de uitvoerende vakman.

Wat houdt keuring & onderhoud in?

Een gecertificeerde inspecteur keurt uw valbeveiliging, klimvoorzieningen en PBM’s. Belangrijke onderdelen van deze keuringen zijn o.a. het inspecteren van de kabelspanning en de anker-trekproef. Met deze testen wordt gecontroleerd of het systeem nog steeds de klap kan opvangen van iemand die valt.

Bij onderhoud aan de valbeveiliging kunt u denken aan het op spanning brengen van het kabelsysteem. Of bijvoorbeeld het smeren van onderdelen, zoals de meeloper. Aan een meeloper bevestig je je leeflijn. De meeloper zorgt ervoor dat de lijn soepel langs bochten en ankers loopt.

De norm NEN-EN 365

Conform de Europese regelgeving NEN-EN 365 in combinatie met de EN 795/353-1/2 dient elke permanente valbeveiliging, afhankelijk van gebruik, minimaal 1 keer per jaar getest worden.

Een NEN norm komt tot stand uit afspraken die belanghebbende partijen maken. Deze worden vastgelegd in een NEN document. Een NEN norm wordt wettelijk verplicht als deze aangewezen wordt in het bouwbesluit.

Reduceren van aansprakelijkheid

Wettelijk verplicht of niet? Mocht zich een incident voordoen en uw klim- en veiligheidsvoorzieningen zijn niet op tijd gekeurd en onderhouden dan kunt u als gebouwbeheerder of werkgever aansprakelijk worden gesteld. U stuurt immers iemand naar een werksituatie die wellicht niet veilig is. Zorgvuldig onderhoud en tijdige keuring voorkomen onveilige situaties en reduceren uw aansprakelijkheid.

Naast keuring & onderhoud is controle op de volledigheid van uw Risico Inventarisatie & Evaluatie belangrijk. U moet onderzoeken of de situatie op een hoger gelegen werkplek veranderd is. Door hierop te anticiperen verzekert u zich van een veilige werkomgeving op hoogte en waarborgt u de garantie op uw voorzieningen en verlaagt u uw aansprakelijkheid.

Jaarlijkse onderhoud zorgt voor een veilige werksituatie op hoogte. U creëert een omgeving waarin uw medewerkers of onderaannemers veilig kunnen werken. Doordat alle voorzieningen tijdig zijn gekeurd en onderhouden, zal de kans op aansprakelijkheid bij een ongeval niet bij u kunnen neergelegd worden. U heeft immers maatregelen genomen om een veilige werksituatie op hoogte te creëren en te handhaven.